Facebook pixel

Jogi nyilatkozat

Adatvédelmi Szabályzat

A Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület (székhelye: 9737 Bük, Eötvös u. 11.; nyilvántartási száma: 18-02-0200231; a továbbiakban: Adatkezelő) tiszteletben tartja a www.visitbuk.hu és a kartya.visitbuk.hu oldalt (a továbbiakban: Weboldal)felkereső, illetve az ott működő foglalási rendszert, kártya-kedvezményrendszert és az egyéb online szolgáltatásokat (a továbbiakban: Rendszer) használó személyek, mint érintettek információs önrendelkezési jogát és a személyes adatokhoz fűződő jogait, a személyes adatokra és a különleges adatokra vonatkozó adatkezelési tevékenységét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV) (a továbbiakban Infotv.) – és más hatályos jogszabályok – rendelkezéseinek mindenben megfelelve végzi.

A jelen szabályzat – az Infotv. 20.§ rendelkezéseinek megfelelve – tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő milyen adatokat tart nyilván, azokat milyen célból, milyen alapon, miként és meddig kezeli, azokat kinek továbbítja, illetve hogy az adatokat kik ismerhetik meg. A jelen nyilatkozatból – illetve az említett jogszabály rendelkezéseiből – megtudhatja, hogy hogyan kérheti a kezelt adatok pontosítását, illetve hogy miként kérheti azok zárolását, vagy törlését az Adatkezelő nyilvántartásából, illetve hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogai sérelme esetén milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

Jelen szabályzat elfogadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatai alábbiak szerinti rögzítéséhez, kezeléséhez, illetve továbbításához. A felhasználó által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatok valóságáért a felhasználó felelős.

A jelen nyilatkozat nem vonatkozik azokra az – eltérő domain alatti – internetes oldalakra, amelyek a Weboldalról linken keresztül elérhetőek. Ezen honlapok tartalmáért, az ezen honlapok üzemeltetői által végzett adatkezelési, vagy más tevékenységért az Adatkezelő felelősséget semmilyen módon vagy mértékben nem vállal.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat (a felhasználó vezeték- és keresztneve vagy cégneve, lakcíme vagy székhelye, számlázási címe, e-mail címe, jelszava és mobil-, illetve vezetékes telefonszáma) rögzít és kezel, amelyeket a felhasználó – az Adatkezelő honlapján történő regisztráció során – önkéntesen bocsát az Adatkezelő rendelkezésére, illetve amelyekre vonatkozóan a felhasználó az adatrögzítéshez, az adatkezeléshez és az adattovábbításhoz kifejezetten hozzájárult. A regisztráció egyúttal a személyes adatokat tartalmazó űrlap kitöltését és a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak elfogadását is jelenti. A regisztráció során a személyes adatok Adatkezelő általi rögzítéséhez, kezeléséhez és továbbításához adott hozzájárulás írásbeli hozzájárulásnak minősül.

(A Weboldal meglátogatása során a Weboldal szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai, vagy biztonsági célból eltárol. Ezek az adatok a felhasználó internetszolgáltatója, esetenként a felhasználó ún. IP-címe, a felhasználó böngészőszoftverének verziószáma, operációs rendszerének típusa, azok az oldalak, amelyeket a Weboldalon a felhasználó meglátogat, illetve azok a keresőszavak, amelyeket a Weboldal eléréséhez használt. Ezen adatokból csupán a Weboldal látogatottságára, illetve a Weboldal eléréséhez használt számítógépekre lehet következtetni, ezen adatok nem minősülnek személyes adatoknak. Az ilyen adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben az Adatkezelő ezen adatokat harmadik személyek részére továbbítja, úgy az a vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával történik. Ezen adatokat az Adatkezelő a látogatástól számított legfeljebb 2 (kettő) évig tárolja. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezés.)

A Weboldal használatának megkönnyítése céljából az Adatkezelő anonim látogatásazonosítókat, ún „cookie”-kat használ. A „cookie”-k kisméretű adatok, melyek a Weboldal látogatása során a böngészőprogramon keresztül ideiglenesen a felhasználó számítógépének merevlemezére kerülnek, funkciójuk a böngészés kényelmesebbé tétele. Az Adatkezelő által használt „cookie”-k a felhasználó személyes adatainak megismerésére, a felhasználó beazonosítására nem alkalmasak. A legtöbb böngészőprogram automatikuson elfogadja az anonim látogatásazonosítókat. A böngészőprogram beállításainak módosításával azonban a felhasználó kiküszöbölheti a „cookie”-knak a felhasználó számítógépének merevlemezén történő megjelenését. A felhasználó a tárolt „cookie”-kat bármikor eltávolíthatja a gépéről oly módon, hogy a számítógépe merevlemezéről törli az ideiglenes internet file-okat.)

A felhasználó személyes adatait az Adatkezelő csak és kizárólag a felhasználóval való kapcsolattartás és számlázás céljára, továbbá – a felhasználó külön, ilyen tartalmú hozzájárulása esetén – marketing célokra (hírlevelek, marketing anyagok megküldése céljára) kezeli és használja fel.

Az Adatkezelő általi adatkezelés jogalapja a felhasználó regisztrációja, és a felhasználó regisztráció során tett kifejezett írásbeli hozzájárulása, valamint a jelen Adatvédelmi Szabályzat tartalmának elfogadása.

A felhasználók által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az Adatkezelő a jogszabály által meghatározott kereteken túlmenően, illetve a felhasználó hozzájárulását meghaladó módon nem kezeli és nem is adja tovább harmadik személyek részére – kivéve, ha az adatkezelés, adatfelhasználás, vagy adattovábbítás jogszabály, hatóság, vagy bíróság rendelkezése értelmében kötelező.

A felhasználó személyes adatainak esetleges továbbítását az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával végzi.

A személyes adatokat az Adatkezelő emelt szintű védelemmel ellátott, Magyarország területén található védett szerveren őrzi és minden szükséges óvintézkedést megtesz az adatok védelme – tehát az adatok elvesztésének, illetéktelen továbbításának, felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának, módosításának, törlésének, vagy megsemmisítésének, valamint az illetéktelen adatbevitel megakadályozása – érdekében.

Az adatrögzítést, -kezelést és –továbbítást az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő munkavállalói, megbízottai végzik.

A személyes adatokhoz e fenti személyeken kívül más nem férhet hozzá, e személyek pedig kötelesek az általuk megismert adatokat titokban tartani és az adatmegismerés céljától eltérő célra azokat semmilyen körülmények között nem használhatják fel.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az érintett felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tárolja és kezeli.

A felhasználó a személyes adatai kezelésének időtartama alatt bármikor jogosult felvilágosítást, tájékoztatást kérni a személyes adatok kezelésével összefüggésben, jogosult továbbá személyes adatai helyesbítését kérni az Adatkezelőtól. A felhasználó bármikor jogosult továbbá a személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulását a jövőre nézve visszavonni, valamint – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – személyes adatai és/vagy különös adatai zárolását (az adat kezelésének végleges, vagy meghatározott időre történő korlátozását), vagy az Adatkezelő nyilvántartásából történő törlését kérni. E kérdésekkel kapcsolatban az Adatkezelő munkatársai örömmel állnak a felhasználó rendelkezésére az info@visitbuk.hu e-mail címen, vagy levélben az Adatkezelő székhelyén.

A felhasználó az adatai marketing célokra történő felhasználására adott hozzájárulását külön is jogosult visszavonni, illetve az Adatkezelő által a felhasználó részére megküldött hírlevelekről – a hírlevelekben található link használatával – bármikor jogosult leiratkozni.

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai sérelme esetén a felhasználó jogai érvényesítése érdekében – az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően – Magyarország rendes bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

A felhasználó adatainak kezeléséért, a kezelés jogszerűségéért felelős személy az Adatkezelő, vagyis a Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület (székhelye: 9737 Bük, Eötvös u. 11.; nyilvántartási száma: 18-02-0200231).

Az Adatkezelő adatvédelmi nyilvántartásba vételre kötelezett; az Adatkezelő adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-70690/2013.

Az Adatkezelő a fenti Adatvédelmi Szabályzatot magára nézve kötelezőnek ismeri el és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak.

Az Adatkezelő fenntartja a jogát arra, hogy a felhasználók által megadott adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a rendelkezésre bocsátott adatok valódiságát illetően. Az ellenőrzés ideje alatt az Adatkezelő jogosult a felhasználó bármely, az Adatkezelő által üzemeltetett online kereskedelmi oldal használatához való hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni – legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig.

Amennyiben a fenti tájékoztatást követően további kérdései vannak az Adatkezelő általi adatkezeléssel kapcsolatban, úgy kérjük forduljon hozzánk bizalommal e-mailben az info@visitbuk.hu e-mail címen, vagy az Adatkezelő székhelyére megküldött levélben!