Facebook pixel

NYEREMÉNYJÁTÉK - Az én pillanatom fotópályázat

A játék menete:

Bükfürdőn számos attrakció található, amelyekhez fotópontokat is kialakítottuk. 2019. június 3 és augusztus 31 között messengeren várunk minden olyan selfit, amely egyértelműen Bükön, vagy Bükfürdőn készült. A beérkezett fotókat feltöltjük hivatalos Facebook oldalunkra - Az én pillanatom albumba - és kezdődhet a like-gyűjtés. Az a játékos nyer, akinek a fotója a legtöbb emojit kapja a fenti határidőn belül.

Részletes szabályzat:

Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület „Az én pillanatom” elnevezésű fotópályázat és nyereményjáték részvételi és játékszabályzata

1. A játék szervezője

Az én pillanatom elnevezésű fotópályázat és nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület (székhely: 9737 Bük, Eötvös utca 11.) (továbbiakban, mint Szervező).

2. A játékban történő részvétel feltételei

2.1 A Játékban kizárólag azon állandó, nyilvántartott magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, devizabelföldi, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, magyar állampolgár, a 2.6 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, saját Facebook profillal (a továbbiakban: ”Profil”) rendelkező természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 4. pontban meghatározott időtartama alatt a https://www.facebook.com/buk.bukfurdo/ domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Honlap”) található „nyereményjáték” Facebook tartalomban megfogalmazott kérésre beküldi az általa Bükön, Bükfürdőn készített fényképet (a továbbiakban: ”Pályázat”), és ezzel egyúttal kedveli a Szervező Facebook oldalát és elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: ”Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt.

2.2 Azok a Pályázatok, melyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.3 A Játékosok kizárólag a saját adataikkal vehetnek részt a Játékban. A Játékos a Játék időtartama alatt egy Pályázatot jogosult beküldeni; amennyiben a Játékos az előírás ellenére több Pályázatot küld be, úgy ezek közül a Szervező csak az elsőként beküldött Pályázatot veszi figyelembe. Amennyiben a Játékos nem a saját maga által regisztrált Profillal vesz részt a Játékban, a Játékkal kapcsolatos, Profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősséget kizár.

2.4 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.5 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

3. A játék leírása

A Játékos a 2.1. pontban leírtak szerinti elérését követően az oldal üzenetküldő funkciójához jut. A Játék során a Játékos a nevének és a fotó címének megadásával üzenetben elküldi a Szervezőnek az általa készített fényképet, amelyet a Szervező „Az én pillanatom” elnevezésű albumban közzétesz. A Nyertes/ek annak a közzétett fotónak a beküldője, amely fotó a játék időtartamának lezárása pillanatában a legmagasabb számú kedvelést kapta.

4. A játék időtartama

A Játék 2019. június 03 napján 09 óra 00 perctől 2019. augusztus 31. napján 24 óra 00 percig tart. A Játék kezdete előtt és befejezését követően beküldött Pályázatok a Játékban nem vesznek részt.

5. A játék menete, nyeremények, sorsolás

5.1 Azon Játékos részére, aki a feltöltött fotójára a legtöbb kedvelést kapta, a Szervező a Játékot követő 8. napon belül az alábbi nyereményt adja át:

2 éjszakás bükfürdői wellness hétvége 2 fő részére 4* szállodában, a szálloda alapellátásával.

5.2 Az 5.1 pontban írt Nyeremény jogosultja megállapításának időpontja: 2019. augusztus 31. 24:00 óra

5.3 A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

5.4 A Szervező a 5.2 pontban részletezett sorsoláson összesen 1 darab tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertes abban az esetben válik jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a nyertes nem működik együtt a Szervezővel vagy a Lebonyolítóval, vagy a Nyereményt nem veszi át, vagy bármely más okból a Játékból kizárásra kerül.

6. Nyertes értesítése, nyeremények átvétele

6.1 A Lebonyolító a sorsolás időpontját követő 1 (egy) munkanapon belül a Facebook oldalán posztban meghirdeti a nyertes játékos nevét. A Játékosnak ezután 8 (nyolc) munkanapon belül facebook üzenetben (üzenet) kell felvennie a kapcsolatot a Szervezővel és meg kell adnia a Nyeremény átvételéhez szükséges adatait, valamint a Nyeremény kapcsán teljesítendő adó- és járulékfizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat. A Nyereményt a Nyertes üzenetben egyeztetett módon fogja megkapni a Szervezőtől. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a bármely okból határidőben át nem vett Nyereményről (ideértve azt az esetet is, ha a Nyertes a szükséges adatokat nem adja meg a kellő határidőben) a sorrendben következő tartaléknyertest értesítse.

6.2 A Szervező kizárhatja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Profilja nem valós, hiányos vagy téves, a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek.

7. Adatvédelem, vegyes rendelkezések

7.1 A Játékos a Pályázat elküldésével kifejezetten és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Profilján megadott személyes adatokat a Szervező és megbízott adatfeldolgozója Játék lebonyolítása céljából, továbbá a Játékban elnyert nyeremény kapcsán teljesítendő adó- és járulékfizetési kötelezettség teljesítése céljából felhasználja és kezelje. Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő, feldolgozását a Szervező végzi.

7.2. A Játékosok Pályázatuk elküldésével tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

- nyertesség esetén a Facebook profiljukban megadott nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza Facebook oldalán;

- valamint nyertesség esetén Játékos köteles megadni a Nyeremény kézbesítéséhez és a Nyeremény kapcsán teljesítendő adó- és járulékfizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat: teljes név, postacím, telefonszám, mely adatokat Szervező és Lebonyolító csak a Nyeremény kézbesítésének megvalósulásáig kezel és tárol. Az adatok ezután törlésre kerülnek

7.3 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik. A szolgáltatott adatok kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kerülnek felhasználásra.

8. Felelősség

8.1. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére, továbbá az egyes Pályázatokkal kapcsolatos kedvelések leadásával kapcsolatos bármely visszaélés esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, vagy ha a Játék kimenetelést bármely harmadik személy visszaélésszerűen befolyásolja, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

8.2. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.3. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. A jelen játékszabályzatot és annak esetleges módosításait közzéteszi a https://www.facebook.com/buk.bukfurdo/ weboldalán.

Bük, 2019. május 03.

BBKTE

Szervező